Verkiezingen 13 juni 2004
De campagne op televisie

27 juli 2004
Universiteit Antwerpen

 

 

Een onderzoek in het kader van het MEER-project.
onderzoekers : Katrien Lefever, Magda Michielsens
software © : Walter Angioletti

 

Het MEER-project wordt uitgevoerd in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap). Het heeft een instrument opgeleverd waarmee televisie-programma’s geanalyseerd kunnen worden, in het bijzonder op de beeldvorming van vrouwen en mannen.
MEER is de afkorting van Media Emancipatie Effect Rapportage.

 

We hebben het instrument gebruikt om de campagne in verband met de verkiezingen van 13 juni op televisie te analyseren. Een dieper gaande studie volgt, hier zijn de eerste resultaten. 

De sample

Volgende programma’s zijn geanalyseerd:

 1. Kies Recht – VTM – 4 (alle) uitzendingen
 2. De Volksjury – VTM – 5 (alle) afleveringen
 3. Woord tegen Woord VRT – 5 (alle) afleveringen
 4. Het Groot Debat VRT
 5. Het Slot Debat VRT
 6. Kopstukken Debat VTM

In het totaal betreft dit 14 u 30’ uitzendtijd. Het is niet het volledige televisieaanbod, maar wel een grote sample.
We hebben gezocht naar een betrekkelijk evenwicht tussen beide zenders. De samples zijn evenwel niet exact even groot voor beide zenders. Daar is in de analyse uiteraard steeds rekening mee gehouden: we hebben de zenders niet vergeleken waar dit niet verantwoord is.

De journalisten/presentatoren die in deze programma’s aan de woord komen zijn:

 1. Siegfried Bracke
 2. Martine Tanghe
 3. Goedele
 4. Bart
 5. Stef Wouters
 6. Yves De Smet
 7. Guy Polspoel
 8. Goedele Liekens

De politici die aan bod komen zijn:           

1

Anciaux

Spirit

2

Annemans

VB

3

Bourgeois

NVA

4

De Gucht

VLD

5

De Haene

CD&V

6

De Wever

NVA

7

Dewinter

VB

8

Duchâtelet

VIVANT

9

Gabriels

VLD

10

Leterme

CD&V

11

Martens

CD&V

12

Somers

VLD

13

Staes

Groen !

14

Stevaert

Spa

15

Tobback

Spa

16

Van den Broecke

Spa

17

Van Hauthem

VB

18

Van Hengel

VLD

19

Van Overmeire

VB

20

Van Quickenborn

VLD

21

Van Rompuy

CD&V

22

Vande Lanotte

Spa

23

Vanhecke

VB

24

Verhofstadt

VLD

25

Verstrepen

VB

26

Ceysens

VLD

27

De Vits

Spa

28

Dua

Groen !

29

Keytsman

Groen !

30

Morel

VB

31

Schouvliege

CD&V

32

Thyssen

CD&V

33

Van den Bossche

Spa

34

Van der Straeten

Groen !

35

Van Weert

Spirit

36

Vervotte

CD&V


De gemiddelde leeftijd van de politici is 43,5 jaar; 37 jaar voor vrouwen, 46 voor mannen.

Analyse
We keken voor alle actoren (politici, niet-politici en journalisten/presentatoren) naar

 1. het aantal optredens
 2. de spreektijd
 3. de leeftijd
 4. de gender-verhoudingen
 5. de etnische achtergrond (autochtoon / allochtoon)
 6. de kieskring
 7. de verhouding tussen de politici en de niet-politici
 8. de zenders
 9. de thema’s

en uiteraard ook naar de combinaties van deze factoren. In het totaal hebben we 22 criteria gebruikt in dit onderzoek.

  Enkele resultaten:

 1. op televisie is dit een kopstukken-campagne geweest
 2. er is een ondervertegenwoordiging van vrouwen, maar toch zijn er meer vrouwen dan de bekende trend is in actualiteitsprogramma’s
 3. de procentuele aanwezigheid van vrouwen is steeds aanzienlijk hoger dan hun procentuele spreektijd (m.a.w. vrouwen spreken korter dan hun kwantitatieve aanwezigheid)
 4. de vertegenwoordiging van vrouwen is groter bij niet-politici dan bij politici ( er is m.a.w. door de media een bijzondere inspanning gedaan)
 5. vrouwen zijn jong en mannen zijn oud(er)
 6. algemeen: politiek is blijkbaar een spel voor jeugdigen
 7. kieskring: Oost-Vlaanderen speelt een dominante rol
 8. de gemiddelde duur van een interventie bedraagt 12 seconden
 9. de langste gemiddelde interventieduur voor politici stelden wij vast voor SP.a
 10. de interventies langer dan 35 seconden zijn zeldzaam, en komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen
 11. migranten en nieuwkomers komen in de onderzochte uitzendingen nauwelijks voor
 12. in vergelijking met de verkiezingsuitslag is er een ondervertegenwoordiging van Vlaams Blok en een oververtegenwoordiging van Groen !
 13. een thematische profilering naar geslacht hebben we niet vastgesteld: het is niet zo in deze uitzendingen dat vrouwen en mannen over verschillende onderwerpen praten; op dit punt is er dus geen sprake van stereotypering
 14. een thematische profilering naar partij hebben we niet vastgesteld
 15. de spreekduur van VRT-journalisten/presentators is relatief langer dan deze VTM-journalisten/presentators, zowel per intenventie als binnen het geheel van een uitzending

  Verder onderzoek:

 1. De commentaren bij de tabellen zullen verder uitgewerkt worden, met een meer genuanceerde interpretatie.
 2. De thematische analyse is ruw; ze zal uitgebreid worden met verder inhoudelijk onderzoek. Na indeling per thema konden we geen grote verschillen in belangstelling voor bepaalde thema’s vaststellen bij de verschillende partijen. We hebben echter nog geen detail analyse uitgevoerd van de uitgesproken teksten van politici (misschien zegt CD&V wel iets over “wonen” binnen een thema dat in zijn geheel handelt over “werk” of “onderwijs”; misschien zegt VLD wel iets over belastingen in een thema "veiligheid" of "partijpolitiek").
 3. als we al deze uitzendingen zouden consumeren als kijker zouden we politici gedurende 7 uur aan het woord hebben gehoord (1:30 uur vrouwen en 5:30 uur mannen);
  slechts 22 minuten voor vrouwen en 1 uur 30 minuten voor mannen gebeurt in interventies die langer duren dan 35 seconden;
  we willen verder de achtergrond van dit verschijnsel onderzoeken
  De grote inspanning door de media in verband met de verkiezingen is blijkbaar gebeurd binnen een consensus dat het niet past om een redenering uit te werken.
 4. elk TV-programma afzonderlijk kan nog nader bekeken worden;
 5. een vergelijking met de verkiezingscampagne van mei 2003 dringt zich op en we zijn van plan dat te doen;
 6. nu we zoveel informatie hebben over alle sprekers en alle programma's, en nu we ook de afloop kennen (regeringsvorming) zullen we ook de teksten nader analyseren vanuit verschillende invalshoeken (b.v. gelijke kansen, multiculturaliteit, werken/niet-werken, federale/regionale bevoegdheden, e.d.).

Het materiaal bestaat uit 17 uitzendingen, onderverdeeld in 22 clips :

Clip 1. : GrootDebat in Groot Debat 6/6/2004, # 1 (TV1)
Clip 2. : Slotdebat in Slotdebat 6/12/2004, # 1 (TV1)
Clip 3. : WtW 1 in Woord tegen Woord 6/7/2004, # 1 (TV1)
Clip 4. : WtW 2 in Woord tegen Woord 6/8/2004, # 2 (TV1)
Clip 5. : WtW 3 in Woord tegen Woord 6/9/2004, # 3 (TV1)
Clip 6. : WtW 4 in Woord tegen Woord 6/10/2004, # 4 (TV1)
Clip 7. : WtW5 in Woord tegen Woord 6/11/2004, # 5 (TV1)
Clip 8. : De Volksjury 1 in De Volksjury 6/6/2004, # 1 (VTM)
Clip 9. : De Volksjury 2 in De Volksjury 6/7/2004, # 2 (VTM)
Clip 10. : De Volksjury 3 in De Volksjury 6/8/2004, # 3 (VTM)
Clip 11. : De Volksjury 4 in De Volksjury 6/9/2004, # 4 (VTM)
Clip 12. : De Volksjury 4bis in De Volksjury 6/9/2004, # 4 (VTM)
Clip 13. : De Volksjury 5 in De Volksjury 6/10/2004, # 5 (VTM)
Clip 14. : Verkeer in KiesRecht 5/11/2004, # 1 (VTM)
Clip 15. : Jeudige criminelen in KiesRecht 5/11/2004, # 1 (VTM)
Clip 16. : Farmacie in KiesRecht 5/18/2004, # 2 (VTM)
Clip 17. : Wonen in KiesRecht 5/18/2004, # 2 (VTM)
Clip 18. : Job in Europa in KiesRecht 5/25/2004, # 3 (VTM)
Clip 19. : Gezin en Arbeid in KiesRecht 5/25/2004, # 3 (VTM)
Clip 20. : Tucht op school in KiesRecht 6/1/2004, # 4 (VTM)
Clip 21. : Onderwijsfinanciering in KiesRecht 6/1/2004, # 4 (VTM)
Clip 22. : Kopstukken in Kopstukkendebat 6/11/2004, # 1 (VTM)


De resultaten zijn gegroepeerd in 7 hoofdstukken, naargelang het perspectief van waaruit we hebben gekeken.

Voor elk van de 22 onderzochte criteria hebben we geteld :

Voor elk van deze tellingen geven we meerdere tabellen. Voor eendimensionale tabellen geven we een taartdiagram.
Voor tweedimensionale tabellen geven we twee staafdiagrammen die equivalent zijn, eerst een diagram met de nadruk op de absolute waarden, en dan een diagram die de waarden procentueel relativeert.

1. Alle Actoren

1.1. vrouwen en mannen in alle uitzendingen

"Alle actoren" betekent: zowel politici, niet-politici als journalisten of presentatoren; 
alle actoren die in de uitzendingen het woord hadden.
Personages in de korte ingelaste reportages zijn hier niet meegerekend.

Alle actoren samen treden 221 keer op, in de 17 geanalyseerde programma's ("optredens").
Dit betekent niet dat er 221 verschillende actoren zijn. 

We zagen 36 % vrouwen en 64 % mannen: een grote ondervertegenwoordiging van vrouwen dus.
Nochtans kunnen we hier spreken van een voor vrouwen gunstig resultaat, in vergelijking met de trend van 30 % / 70 % die men jarenlang in actuele en politieke televisieprogramma’s heeft vastgesteld. Ondanks de discrepantie in de aanwezigheid van mannen en vrouwen mag men ervan uitgaan dat de televisiemakers hier een grote inspanning hebben gedaan om vrouwen aan het woord te laten.

De gemiddelde spreektijd verwijst naar de gemiddelde duur van een interventie. Als alle actoren bekeken worden (dus niet een focus op politici en/of journalisten) ligt de gemiddelde duur van een interventie voor mannen en vrouwen niet ver uit elkaar - en is bijzonder kort. Verkiezingingsuitzendingen nemen hun plaats in in de soundbite-cultuur.

Er is hier een groot verschil tussen de feitelijke, kwantitatieve aanwezigheid van vrouwen en hun spreektijd: de vrouwen die er zijn spreken relatief kort. Op basis van hun aanwezigheid zouden ze in principe 36 % van de tijd kunnen spreken. Het is echter slechts 26 %.

Aantallen

V 79 = 36%
M 142 = 64%
221 = 100%

Spreektijd (sec)

V 3h42:39 = 26%
M 10h28:26 = 74%
14h11:06 = 100%

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V 00:12
M 00:11
00:12

De gemiddelde spreektijd is steeds berekend op het aantal interventies.
Er hoeft dus geen verband te zijn tussen de totale duur dat iemand (of een groep) gesproken heeft en de gemiddelde spreektijd.

1.2. vrouwen en mannen naar leeftijdscategorie

Aantallen

V M
-20 1 = 100% 1 = 0%
20-29 15 = 60% 10 = 40% 25 = 11%
30-39 34 = 49% 36 = 51% 70 = 32%
40-49 20 = 31% 45 = 69% 65 = 29%
50-59 8 = 18% 37 = 82% 45 = 20%
60+ 1 = 7% 14 = 93% 15 = 7%
79 = 36% 142 = 64% 221

De leeftijden van de politici zijn exact: zij zijn bekend. De leeftijd van de andere personen in geschat.

Het resultaat is duidelijk: vrouwen zijn jong en mannen zijn oud(er). Vrouwen in de leeftijd van 40 + zijn zeldzaam; mannen onder de 30 zijn nog schaarser in verkiezingsprogramma's op de Vlaamse televisie.

Spreektijd (sec)

V M
-20 03:19 = 100% 03:19 = 0%
20-29 35:17 = 73% 13:07 = 27% 48:24 = 6%
30-39 58:59 = 34% 1h53:41 = 66% 2h52:41 = 20%
40-49 1h06:15 = 19% 4h50:08 = 81% 5h56:23 = 42%
50-59 55:34 = 24% 2h57:45 = 76% 3h53:19 = 27%
60+ 03:13 = 9% 33:44 = 91% 36:57 = 4%
3h42:39 = 26% 10h28:26 = 74% 14h11:06

Hier zien we dat de totale spreektijd van de geanalyseerde sample 14h11:06 is. <R>Het zijn niet alle verkiezingsuitzendingen, maar het is wel een grote sample.

Opvallend is dat mannen in de leeftijd van 40-60 de langpraters zijn. Bij hen is de discrepantie tussen hun relatieve aanwezigheid en hun relatieve spreektijd het grootst.

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V M
-20 00:14 00:14
20-29 00:12 00:11 00:12
30-39 00:13 00:08 00:10
40-49 00:10 00:11 00:11
50-59 00:15 00:14 00:14
60+ 00:12 00:15 00:15
00:12 00:11 00:12

Sinds de verkiezingen van mei 2003 en de herschikkingen van de Vlaamse regering in 2003 is de leeftijd van politici geen neutraal thema meer. Ook de leeftijd van vrouwen in de media is een fel besproken onderwerp. Hier haken de twee problematieken in elkaar vast, met een zeer uitgesproken resultaat.

1.3. alle actoren (m/v) naar etnische achtergrond

Aantallen

V M
Autochtoon 74 = 35% 140 = 65% 214 = 97%
Allochtoon 5 = 71% 2 = 29% 7 = 3%
79 = 36% 142 = 64% 221

Twee mannelijke allochtonen ! Eén van beide is de Engelse stand-up comedian Nigel Williams, die zichzelf "allochtoon" noemt en al vele jaren in Antwerpen woont. We hebben hem als "allochtoon" geteld, omdat hij het zelf zo stelt. Hij vertekent de cijfers maar toont tegelijk aan dat er nauwelijks migranten aan het woord zijn gekomen.

Spreektijd (sec)

V M
Autochtoon 3h32:04 = 25% 10h22:12 = 75% 13h54:16 = 98%
Allochtoon 10:35 = 63% 06:14 = 37% 16:49 = 2%
3h42:39 = 26% 10h28:26 = 74% 14h11:06

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V M
Autochtoon 00:12 00:11 00:12
Allochtoon 00:13 00:17 00:14
00:12 00:11 00:12

Het zal iedereen opgevallen zijn en de cijfers tonen het nog eens aan: migratie speelde in deze verkiezingen op een nadrukkelijke wijze geen rol. 
Er waren nagenoeg geen migranten en nieuwkomers in beeld of aan het woord, en ook het thema "migratie" was nauwelijks aan de orde (zie verder).

2. De Politici

2.1. vrouwelijke en mannelijke politici

Aantallen

V M
CD&V 4 = 36% 7 = 64% 11 = 20%
NVA 2 = 100% 2 = 4%
SPa 2 = 20% 8 = 80% 10 = 18%
Spirit 1 = 33% 2 = 67% 3 = 5%
VLD 2 = 17% 10 = 83% 12 = 22%
Vivant 1 = 100% 1 = 2%
VB 1 = 11% 8 = 89% 9 = 16%
Groen ! 6 = 86% 1 = 14% 7 = 13%
16 = 29% 39 = 71% 55

We hebben alle optredens van politici geteld, in de 17 uitzendingen die we analyseerden.

Samen zijn dat 55 optredens, gedaan door 36 politici, waarvan 11 vrouwen en 25 mannen.
Aangezien het ons gaat om de aanwezigheid in de media werken we steeds met de optredens.

Als we het aantal vrouwelijke politici (29 %) vergelijken met het totale aantal vrouwen (alle actoren, 36 %) dan zien we dat het aantal vrouwen proportioneel gezien lager is bij de politici dan bij de journalisten en burgers die in de uitzendingen aanwezig zijn.

Spreektijd (sec)

V M
CD&V 18:41 = 22% 1h06:52 = 78% 1h25:34 = 20%
NVA 12:07 = 100% 12:07 = 3%
SPa 07:14 = 9% 1h17:03 = 91% 1h24:17 = 20%
Spirit 04:14 = 33% 08:37 = 67% 12:52 = 3%
VLD 08:53 = 9% 1h34:27 = 91% 1h43:21 = 25%
Vivant 03:04 = 100% 03:04 = 1%
VB 05:17 = 8% 1h02:22 = 92% 1h07:39 = 16%
Groen ! 45:12 = 90% 04:56 = 10% 50:09 = 12%
1h29:33 = 21% 5h29:32 = 79% 6h59:06

Behalve de ene vrouw van Spirit en de vrouwen van Groen ! spreken ook de vrouwelijke politici minder dan hun aanwezigheid zou verantwoorden.
Het zijn de enigen. Partijvoorzitter zijn maakt weldegelijk uit.

Even benadrukken: als we al deze programma's als kijker consumeren dan horen we gedurende ongeveer 7 uur politici aan het woord, waarvan anderhalf uur vrouwen.

Gemiddelde Spreektijd (sec)

TR>
V M
CD&V 00:13 00:16 00:15
NVA 00:13 00:13
SPa 00:21 00:18 00:19
Spirit 00:16 00:16 00:16
VLD 00:18 00:15 00:16
Vivant 00:13 00:13
VB 00:09 00:15 00:14
Groen ! 00:15 00:18 00:16
00:15 00:16 00:16

Eens de partijen beslist hebben wie de kopstukken zijn en eens de media beslist hebben dat bepaalde programma's vooral met kopstukken gaan werken valt er aan de representatie van de verhouding man / vrouw niet veel meer te veranderen.

2.2. vrouwelijke en mannelijke politici, naar kieskring

Aantallen

V M
Antwerpen 4 = 36% 7 = 64% 11 = 20%
Oost-Vlaanderen 7 = 54% 6 = 46% 13 = 24%
West-Vlaanderen 10 = 100% 10 = 18%
Vlaams Brabant 2 = 33% 4 = 67% 6 = 11%
Limburg 6 = 100% 6 = 11%
Brussel 1 = 25% 3 = 75% 4 = 7%
Europa 2 = 40% 3 = 60% 5 = 9%
16 = 29% 39 = 71% 55

Oost-Vlaanderen is ruim vertegenwoordigd. Limburgse en West-Vlaamse vrouwelijke politici zagen we niet.

Spreektijd (sec)

V M
Antwerpen 21:13 = 27% 58:02 = 73% 1h19:15 = 19%
Oost-Vlaanderen 48:18 = 42% 1h06:15 = 58% 1h54:34 = 27%
West-Vlaanderen 1h24:19 = 100% 1h24:19 = 20%
Vlaams Brabant 08:53 = 21% 33:33 = 79% 42:26 = 10%
Limburg 1h01:47 = 100% 1h01:47 = 15%
Brussel 03:20 = 20% 12:58 = 80% 16:18 = 4%
Europa 07:48 = 38% 12:34 = 62% 20:22 = 5%
1h29:33 = 21% 5h29:32 = 79% 6h59:06

Oost-Vlaamse politici zijn niet enkel ruim vertegenwoordigd, ze praten ook veel.

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V M
Antwerpen 00:13 00:15 00:14
Oost-Vlaanderen 00:15 00:15 00:15
West-Vlaanderen 00:16 00:16
Vlaams Brabant 00:18 00:20 00:20
Limburg 00:17 00:17
Brussel 00:15 00:14 00:15
Europa 00:15 00:17 00:16
00:15 00:16 00:16

Dat Vera Dua, Guy Verhofstadt, Karel De Gucht en Freya Van den Bosshe van Oost-Vlaanderen zijn valt niet te ontkennen.

2.3. vrouwelijke en mannelijke politici, naar leeftijdsgroep

Aantallen

V M
20-29 4 = 100% 4 = 7%
30-39 6 = 46% 7 = 54% 13 = 24%
40-49 1 = 6% 16 = 94% 17 = 31%
50-59 5 = 26% 14 = 74% 19 = 35%
60+ 2 = 100% 2 = 4%
16 = 29% 39 = 71% 55

Spreektijd (sec)

V M
20-29 19:22 = 100% 19:22 = 5%
30-39 22:48 = 37% 38:46 = 63% 1h01:34 = 15%
40-49 04:54 = 3% 2h19:48 = 97% 2h24:42 = 35%
50-59 42:29 = 24% 2h17:59 = 76% 3h00:28 = 43%
60+ 12:57 = 100% 12:57 = 3%
1h29:33 = 21% 5h29:32 = 79% 6h59:06

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V M
20-29 00:16 00:16
30-39 00:13 00:15 00:14
40-49 00:12 00:16 00:16
50-59 00:16 00:16 00:16
60+ 00:17 00:17
00:15 00:16 00:16

3. De Burgers

3.1. niet-politici (m/v), per zender

Aantallen

V M
TV1 13 = 54% 11 = 46% 24 = 18%
VTM 44 = 39% 69 = 61% 113 = 82%
57 = 42% 80 = 58% 137

We noemen "burgers" of niet-politici, de "mensen" die als "gewone mensen" of potentiële kiezers in de programma's vragen mogen stellen en hun meningen uiten.
Ook hier verwijst het totale aantal naar optreden en niet naar verschillende mensen.
In het geheel treden 72 verschillende mensen op.

Spreektijd (sec)

V M
TV1 38:10 = 58% 27:35 = 42% 1h05:46 = 30%
VTM 49:45 = 32% 1h46:02 = 68% 2h35:48 = 70%
1h27:56 = 40% 2h13:38 = 60% 3h41:34

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V M
TV1 00:13 00:15 00:14
VTM 00:14 00:15 00:14
00:13 00:15 00:14

Het format van de programma's leidt ertoe dat VTM meer ruimte geeft aan interventies van niet-politici.

3.2. niet-politici (m/v) naar leeftijdsgroep

Aantallen

V M
-20 1 = 100% 1 = 1%
20-29 10 = 53% 9 = 47% 19 = 14%
30-39 28 = 54% 24 = 46% 52 = 38%
40-49 15 = 47% 17 = 53% 32 = 23%
50-59 2 = 10% 18 = 90% 20 = 15%
60+ 1 = 8% 12 = 92% 13 = 9%
57 = 42% 80 = 58% 137

Voor beide geslachten is de categorie die het best vertegenwoordigd is de leeftijdgroep 30-39.

Bij de niet-politici, zoals bij de politici, helt de leeftijdscurve van vrouwen zwaar over naar de jongeren.

Spreektijd (sec)

V M
-20 03:19 = 100% 03:19 = 2%
20-29 14:26 = 57% 10:42 = 43% 25:09 = 11%
30-39 36:11 = 48% 38:35 = 52% 1h14:46 = 34%
40-49 25:53 = 41% 36:44 = 59% 1h02:38 = 28%
50-59 04:51 = 15% 26:48 = 85% 31:40 = 14%
60+ 03:13 = 13% 20:46 = 87% 24:00 = 11%
1h27:56 = 40% 2h13:38 = 60% 3h41:34

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V M
-20 00:14 00:14
20-29 00:11 00:16 00:13
30-39 00:13 00:15 00:14
40-49 00:16 00:14 00:15
50-59 00:10 00:15 00:14
60+ 00:12 00:15 00:14
00:13 00:15 00:14

In de verkiezingsuitzendingen is het tekort aan vrouwelijke politic aangevuld met het aan het woord laten van vrouwen als burgers (kiezers); heel netjes van de media.

4. De Zenders

4.1. politici, per partij, per zender

Aantallen

TV1 VTM
CD&V 5 = 45% 6 = 55% 11 = 20%
NVA 2 = 100% 2 = 4%
SPa 5 = 50% 5 = 50% 10 = 18%
Spirit 2 = 67% 1 = 33% 3 = 5%
VLD 7 = 58% 5 = 42% 12 = 22%
Vivant 1 = 100% 1 = 2%
VB 5 = 56% 4 = 44% 9 = 16%
Groen ! 3 = 43% 4 = 57% 7 = 13%
29 = 53% 26 = 47% 55

Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 42:00 = 49% 43:34 = 51% 1h25:34 = 20%
NVA 12:07 = 100% 12:07 = 3%
SPa 45:42 = 54% 38:35 = 46% 1h24:17 = 20%
Spirit 08:49 = 69% 04:02 = 31% 12:52 = 3%
VLD 56:14 = 54% 47:06 = 46% 1h43:21 = 25%
Vivant 03:04 = 100% 03:04 = 1%
VB 30:26 = 45% 37:13 = 55% 1h07:39 = 16%
Groen ! 16:03 = 32% 34:05 = 68% 50:09 = 12%
3h31:24 = 50% 3h27:41 = 50% 6h59:06

In onze sample is de spreektijd van politici bij beide zenders is exact even groot.

Gemiddelde Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 00:15 00:16 00:15
NVA 00:13 00:13
SPa 00:20 00:17 00:19
Spirit 00:16 00:17 00:16
VLD 00:17 00:14 00:16
Vivant 00:13 00:13
VB 00:15 00:14 00:14
Groen ! 00:18 00:15 00:16
00:16 00:15 00:16

Krijgen alle partijen hun deel ? De verdeling is in alle geval geen weerspiegeling van de verkiezingsuitslag. De 3 grote traditionele partijen ontlopen elkaar nauwelijks. VB zit ruim onder een weerspiegeling van de verkiezingsuitslag, Groen ! er ver boven.

4.2. alle actoren (m/v), per zender

Aantallen

V M
TV1 22 = 35% 41 = 65% 63 = 29%
VTM 57 = 36% 101 = 64% 158 = 71%
79 = 36% 142 = 64% 221

Bij VRT en VTM is het percentage vrouwen dat "gebruikt" wordt even groot.

Spreektijd (sec)

V M
TV1 1h24:45 = 22% 5h04:43 = 78% 6h29:28 = 46%
VTM 2h17:54 = 30% 5h23:43 = 70% 7h41:37 = 54%
3h42:39 = 26% 10h28:26 = 74% 14h11:06

Het verschil (in negatieve zin) tussen de kwantitatieve vertegenwoordiging en spreektijd voor vrouwen is veel groter bij VRT dan bij VTM.

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V M
TV1 00:14 00:12 00:13
VTM 00:11 00:11 00:11
00:12 00:11 00:12

In deze tabel worden alle actoren meegerekend. De totale onderzochte spreektijd is 14h11:06, waarvan 46 % van VRT en 54 % VTM.

4.3. politici en niet politici, per zender

Aantallen

Politicus Niet Politicus
TV1 29 = 55% 24 = 45% 53 = 28%
VTM 26 = 19% 113 = 81% 139 = 72%
55 = 29% 137 = 71% 192

Spreektijd (sec)

Politicus Niet Politicus
TV1 3h31:24 = 76% 1h05:46 = 24% 4h37:10 = 43%
VTM 3h27:41 = 57% 2h35:48 = 43% 6h03:30 = 57%
6h59:06 = 65% 3h41:34 = 35% 10h40:40

Gemiddelde Spreektijd (sec)

Politicus Niet Politicus
TV1 00:16 00:14 00:16
VTM 00:15 00:14 00:15
00:16 00:14 00:15

Het programma De Volksjury is verantwoordelijk voor de grote vertegenwoordiging van "burgers aan het woord" bij VTM in deze sample.4.4. vrouwelijke politici, per zender

Aantallen

TV1 VTM
CD&V 2 = 50% 2 = 50% 4 = 25%
SPa 1 = 50% 1 = 50% 2 = 13%
Spirit 1 = 100% 1 = 6%
VLD 1 = 50% 1 = 50% 2 = 13%
VB 1 = 100% 1 = 6%
Groen ! 2 = 33% 4 = 67% 6 = 38%
7 = 44% 9 = 56% 16

Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 11:41 = 63% 07:00 = 37% 18:41 = 21%
SPa 04:19 = 60% 02:54 = 40% 07:14 = 8%
Spirit 04:14 = 100% 04:14 = 5%
VLD 05:28 = 62% 03:24 = 38% 08:53 = 10%
VB 05:17 = 100% 05:17 = 6%
Groen ! 11:07 = 25% 34:05 = 75% 45:12 = 50%
36:51 = 41% 52:41 = 59% 1h29:33

Gemiddelde Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 00:15 00:11 00:13
SPa 00:21 00:21 00:21
Spirit 00:16 00:16
VLD 00:18 00:18 00:18
VB 00:09 00:09
Groen ! 00:18 00:15 00:15
00:17 00:14 00:15

Het hoeft geen commentaar.

4.5. mannelijke politici, per zender

Aantallen

TV1 VTM
CD&V 3 = 43% 4 = 57% 7 = 18%
NVA 2 = 100% 2 = 5%
SPa 4 = 50% 4 = 50% 8 = 21%
Spirit 1 = 50% 1 = 50% 2 = 5%
VLD 6 = 60% 4 = 40% 10 = 26%
Vivant 1 = 100% 1 = 3%
VB 5 = 63% 3 = 38% 8 = 21%
Groen ! 1 = 100% 1 = 3%
22 = 56% 17 = 44% 39

Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 30:18 = 45% 36:34 = 55% 1h06:52 = 20%
NVA 12:07 = 100% 12:07 = 4%
SPa 41:22 = 54% 35:40 = 46% 1h17:03 = 23%
Spirit 04:35 = 53% 04:02 = 47% 08:37 = 3%
VLD 50:45 = 54% 43:41 = 46% 1h34:27 = 29%
Vivant 03:04 = 100% 03:04 = 1%
VB 30:26 = 49% 31:55 = 51% 1h02:22 = 19%
Groen ! 04:56 = 100% 04:56 = 1%
2h54:32 = 53% 2h35:00 = 47% 5h29:32

Gemiddelde Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 00:15 00:17 00:16
NVA 00:13 00:13
SPa 00:19 00:17 00:18
Spirit 00:15 00:17 00:16
VLD 00:17 00:14 00:15
Vivant 00:13 00:13
VB 00:15 00:15 00:15
Groen ! 00:18 00:18
00:16 00:15 00:16

5. De Thema's

5.1. alle actoren, per thema, per zender

Aantallen

TV1 VTM
Veiligheid 8 = 13% 52 = 87% 60 = 11%
Mobiliteit 9 = 43% 12 = 57% 21 = 4%
Gezondheid 9 = 30% 21 = 70% 30 = 6%
Werk 18 = 24% 57 = 76% 75 = 14%
Onderwijs 9 = 13% 58 = 87% 67 = 13%
Sociale Zekerheid en Zorg 9 = 26% 25 = 74% 34 = 7%
Welzijn 18 = 21% 68 = 79% 86 = 16%
Kenmerken van Paars 34 = 100% 34 = 7%
Partijpolitiek 32 = 100% 32 = 6%
Overkoepelend 53 = 100% 53 = 10%
Wonen 9 = 29% 22 = 71% 31 = 6%
208 = 40% 315 = 60% 523

Spreektijd (sec)

TV1 VTM
Veiligheid 21:34 = 22% 1h16:03 = 78% 1h37:37 = 11%
Mobilitei 19:13 = 43% 24:59 = 57% 44:13 = 5%
Gezondheid 20:02 = 33% 40:13 = 67% 1h00:16 = 7%
Werk 37:08 = 32% 1h18:20 = 68% 1h55:28 = 13%
Onderwijs 13:38 = 14% 1h24:26 = 86% 1h38:05 = 11%
Sociale Zekerheid en Zorg 21:05 = 43% 28:01 = 57% 49:06 = 6%
Welzijn 32:28 = 28% 1h21:42 = 72% 1h54:11 = 13%
Kenmerken van Paars 1h11:34 = 100% 1h11:34 = 8%
Partijpolitiek 1h06:11 = 100% 1h06:11 = 8%
Overkoepelend 1h40:42 = 100% 1h40:42 = 12%
Wonen 14:26 = 27% 38:15 = 73% 52:41 = 6%
6h58:07 = 48% 7h32:03 = 52% 14h30:10

De totale spreektijd is hier iets langer dan wat we eerder hebben gezien, omdat in de thema's korte reportage zijn meegerekend.

Gemiddelde Spreektijd (sec)

TV1 VTM
Veiligheid 00:13 00:11 00:12
Mobiliteit 00:15 00:12 00:13
Gezondheid 00:11 00:12 00:12
Werk 00:15 00:11 00:12
Onderwijs 00:17 00:10 00:11
Sociale Zekerheid en Zorg 00:17 00:12 00:13
Welzijn 00:13 00:11 00:11
Kenmerken van Paars 00:13 00:13
Partijpolitiek 00:13 00:13
Overkoepelend 00:11 00:11
Wonen 00:12 00:11 00:11
00:13 00:11 00:12

5.2. politici, per partij, per thema

Aantallen

CD&V NVA SPa Spirit VLD Vivant VB Groen !
Veiligheid 1 = 11% 1 = 11% 3 = 33% 3 = 33% 1 = 11% 9 = 8%
Mobiliteit 2 = 40% 1 = 20% 2 = 40% 5 = 4%
Gezondheid 2 = 33% 1 = 17% 1 = 17% 1 = 17% 1 = 17% 6 = 5%
Werk 3 = 23% 4 = 31% 2 = 15% 2 = 15% 2 = 15% 13 = 11%
Onderwijs 2 = 18% 2 = 18% 1 = 9% 2 = 18% 1 = 9% 1 = 9% 2 = 18% 11 = 10%
Sociale Zekerheid en Zorg 1 = 17% 1 = 17% 1 = 17% 2 = 33% 1 = 17% 6 = 5%
Welzijn 3 = 21% 1 = 7% 3 = 21% 3 = 21% 2 = 14% 2 = 14% 14 = 12%
Kenmerken van Paars 3 = 21% 1 = 7% 3 = 21% 4 = 29% 2 = 14% 1 = 7% 14 = 12%
Partijpolitiek 4 = 25% 1 = 6% 4 = 25% 1 = 6% 5 = 31% 1 = 6% 16 = 14%
Overkoepelend 3 = 21% 2 = 14% 2 = 14% 4 = 29% 2 = 14% 1 = 7% 14 = 12%
Wonen 1 = 17% 1 = 17% 1 = 17% 2 = 33% 1 = 17% 6 = 5%
22 = 19% 6 = 5% 22 = 19% 6 = 5% 28 = 25% 1 = 1% 17 = 15% 12 = 11% 114

Spreektijd (sec)

CD&V NVA SPa Spirit VLD Vivant VB Groen !
Veiligheid 02:09 = 6% 05:45 = 16% 12:39 = 35% 11:49 = 33% 03:39 = 10% 36:03 = 9%
Mobiliteit 10:35 = 58% 02:23 = 13% 05:07 = 28% 18:07 = 5%
Gezondheid 07:39 = 37% 01:27 = 7% 02:31 = 12% 03:55 = 19% 05:23 = 26% 20:56 = 6%
Werk 10:54 = 23% 13:41 = 29% 10:39 = 23% 06:23 = 14% 05:12 = 11% 46:50 = 12%
Onderwijs 05:49 = 18% 09:37 = 30% 01:01 = 3% 03:49 = 12% 03:04 = 10% 03:05 = 10% 05:42 = 18% 32:10 = 8%
Sociale Zekerheid en Zorg 06:04 = 28% 02:03 = 10% 04:54 = 23% 05:21 = 25% 03:08 = 15% 21:31 = 6%
Welzijn 08:37 = 20% 01:36 = 4% 07:34 = 17% 10:12 = 24% 08:37 = 20% 06:46 = 16% 43:25 = 11%
Kenmerken van Paars 08:15 = 21% 01:07 = 3% 06:32 = 16% 13:42 = 34% 03:43 = 9% 06:24 = 16% 39:47 = 10%
Partijpolitiek 11:44 = 30% 0247 = 7% 07:57 = 21% 01:45 = 5% 09:35 = 25% 04:42 = 12% 38:33 = 10%
Overkoepelend 14:15 = 24% 09:57 = 17% 04:35 = 8% 14:54 = 25% 11:11 = 19% 04:42 = 8% 59:37 = 16%
Wonen 05:54 = 26% 02:23 = 11% 04:02 = 18% 08:36 = 38% 01:34 = 7% 22:30 = 6%
1h19:16 = 21% 12:08 = 3% 1h16:35 = 20% 12:52 = 3% 1h32:03 = 24% 03:04 = 1% 1h00:33 = 16% 42:59 = 11% 6h19:34

Gemiddelde Spreektijd (sec)

CD&V NVA SPa Spirit VLD Vivant VB Groen !
Veiligheid 00:12 00:13 00:13 00:12 00:13 00:12
Mobiliteit 00:20 00:35 00:15 00:19
Gezondheid 00:13 00:12 00:15 00:11 00:16 00:13
Werk 00:18 00:19 00:16 00:15 00:13 00:17
Onderwijs 00:20 00:16 01:01 00:14 00:13 00:11 00:12 00:15
Sociale Zekerheid en Zorg 00:15 00:15 00:24 00:15 00:13 00:16
Welzijn 00:12 00:19 00:18 00:13 00:13 00:15 00:14
Kenmerken van Paars 00:17 00:13 00:20 00:17 00:20 00:18 00:18
Partijpolitiek 00:16 00:15 00:15 00:15 00:16 00:16 00:16
Overkoepelend 00:12 00:19 00:15 00:17 00:13 00:18 00:15
Wonen 00:16 00:10 00:17 00:14 00:15 00:14
00:15 00:13 00:18 00:16 00:15 00:13 00:14 00:15 00:15

5.3. niet-politici (m/v) per thema

Aantallen

13 = 39%
V M
Veiligheid 20 = 61% 33 = 14%
Mobiliteit 4 = 50% 4 = 50% 8 = 3%
Gezondheid 6 = 46% 7 = 54% 13 = 6%
Werk 19 = 48% 21 = 53% 40 = 17%
Onderwijs 14 = 40% 21 = 60% 35 = 15%
Sociale Zekerheid en Zorg 8 = 44% 10 = 56% 18 = 8%
Welzijn 27 = 57% 20 = 43% 47 = 20%
Kenmerken van Paars 4 = 44% 5 = 56% 9 = 4%
Partijpolitiek 4 = 67% 2 = 33% 6 = 3%
Overkoepelend 3 = 30% 7 = 70% 10 = 4%
Wonen 6 = 43% 8 = 57% 14 = 6%
108 = 46% 125 = 54% 233

Spreektijd (sec)

V M
Veiligheid 12:03 = 37% 20:11 = 63% 32:15 = 15%
Mobiliteit 03:52 = 38% 06:15 = 62% 10:08 = 5%
Gezondheid 04:22 = 26% 12:19 = 74% 16:41 = 8%
Werk 11:12 = 31% 24:50 = 69% 36:03 = 16%
Onderwijs 13:33 = 36% 23:50 = 64% 37:23 = 17%
Sociale Zekerheid en Zorg 05:38 = 43% 07:33 = 57% 13:11 = 6%
Welzijn 23:09 = 59% 16:10 = 41% 39:20 = 18%
Kenmerken van Paars 04:28 = 41% 06:23 = 59% 10:51 = 5%
Partijpolitiek 03:56 = 58% 02:48 = 42% 06:44 = 3%
Overkoepelend 01:39 = 32% 03:32 = 68% 05:12 = 2%
Wonen 04:08 = 30% 09:41 = 70% 13:50 = 6%
1h28:06 = 40% 2h13:37 = 60% 3h41:43

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V M
Veiligheid 00:15 00:16 00:16
Mobiliteit 00:11 00:12 00:11
Gezondheid 00:16 00:14 00:14
Werk 00:13 00:16 00:15
Onderwijs 00:12 00:15 00:14
Sociale Zekerheid en Zorg 00:16 00:19 00:17
Welzijn 00:13 00:13 00:13
Kenmerken van Paars 00:14 00:16 00:15
Partijpolitiek 00:14 00:28 00:18
Overkoepelend 00:08 00:11 00:10
Wonen 00:15 00:12 00:13
00:13 00:15 00:14

Traditioneel ziet men dat bepaalde thema's vrouwen beter liggen en/of naar vrouwen worden toegeschoven. In deze uitzendinen hebben we die trend niet gezien. M.a.w. deze vorm van stereotypering was niet aan de orde.

5.4. politici (m/v) per thema

Aantallen

V M
Veiligheid 2 = 22% 7 = 78% 9 = 8%
Mobiliteit 1 = 20% 4 = 80% 5 = 4%
Gezondheid 3 = 50% 3 = 50% 6 = 5%
Werk 4 = 31% 9 = 69% 13 = 11%
Onderwijs 3 = 27% 8 = 73% 11 = 10%
Sociale Zekerheid en Zorg 1 = 17% 5 = 83% 6 = 5%
Welzijn 4 = 29% 10 = 71% 14 = 12%
Kenmerken van Paars 5 = 36% 9 = 64% 14 = 12%
Partijpolitiek 2 = 13% 14 = 88% 16 = 14%
Overkoepelend 2 = 14% 12 = 86% 14 = 12%
Wonen 6 = 100% 6 = 5%
27 = 24% 87 = 76% 114

Spreektijd (sec)

V M
Veiligheid 08:56 = 25% 27:06 = 75% 36:03 = 9%
Mobiliteit 03:20 = 18% 14:46 = 82% 18:07 = 5%
Gezondheid 11:45 = 56% 09:11 = 44% 20:56 = 6%
Werk 10:16 = 22% 36:34 = 78% 46:50 = 12%
Onderwijs 06:44 = 21% 25:26 = 79% 32:10 = 8%
Sociale Zekerheid en Zorg 01:41 = 8% 19:50 = 92% 21:31 = 6%
Welzijn 12:48 = 30% 30:36 = 70% 43:25 = 11%
Kenmerken van Paars 13:33 = 34% 26:14 = 66% 39:47 = 10%
Partijpolitiek 03:39 = 9% 34:54 = 91% 38:33 = 10%
Overkoepelend 09:38 = 16% 49:58 = 84% 59:37 = 16%
Wonen 22:30 = 100% 22:30 = 6%
1h22:23 = 22% 4h57:10 = 78% 6h19:34

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V M
Veiligheid 00:11 00:13 00:12
Mobiliteit 00:15 00:21 00:19
Gezondheid 00:14 00:13 00:13
Werk 00:16 00:17 00:17
Onderwijs 00:13 00:15 00:15
Sociale Zekerheid en Zorg 00:20 00:16 00:16
Welzijn 00:13 00:15 00:14
Kenmerken van Paars 00:18 00:8 00:18
Partijpolitiek 00:19 00:15 00:16
Overkoepelend 00:15 00:15 00:15
Wonen 00:14 00:14
00:14 00:15 00:15

6. Langere Interventies

6.1. politici met meer dan een soundbite, per zender

Aantallen

TV1 VTM
CD&V 4 = 44% 5 = 56% 9 = 18%
NVA 2 = 100% 2 = 4%
SPa 5 = 50% 5 = 50% 10 = 20%
Spirit 2 = 67% 1 = 33% 3 = 6%
VLD 7 = 58% 5 = 42% 12 = 24%
Vivant 1 = 100% 1 = 2%
VB 5 = 56% 4 = 44% 9 = 18%
Groen ! 3 = 60% 2 = 40% 5 = 10%
28 = 55% 23 = 45% 51

Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 10:59 = 58% 08:05 = 42% 19:05 = 17%
NVA 01:22 = 100% 01:22 = 1%
SPa 18:42 = 61% 11:57 = 39% 30:40 = 27%
Spirit 03:08 = 51% 02:58 = 49% 06:06 = 5%
VLD 18:00 = 64% 10:19 = 36% 28:20 = 25%
Vivant 00:41 = 100% 00:41 = 1%
VB 07:48 = 48% 08:28 = 52% 16:17 = 14%
Groen ! 04:35 = 41% 06:35 = 59% 11:10 = 10%
1h04:38 = 57% 49:07 = 43% 1h53:45

Gemiddelde Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 00:43 00:40 00:42
NVA 00:41 00:41
SPa 00:51 00:44 00:48
Spirit 00:47 00:59 00:52
VLD 00:46 00:47 00:47
Vivant 00:41 00:41
VB 00:46 00:42 00:44
Groen ! 00:45 00:43 00:44
00:47 00:44 00:46

Wegens de opvallend korte duur van alle interventies hebben we gekeken hoeveel interventies er waren die langer zijn dan 35 seconden, d.i. ongeveer 3 keer het gemiddelde. We hebben dit enkel gedaan voor de politici.

Van de 55 optredens van politici valt het 51 keer voor dat ze meer dan 35 seconden ononderbroken spreken.D.w.z. dat er 4 politici zijn die nooit in deze sample iets gezegd hebben dat langer duurde dan 35 seconden. Deze 4 politici die geen lange interventies hielden, zijn alle 4 vrouwen (zie 6.2).

Vooral belangrijk is dat de totale spreektijd benut in interventies langer dan 35 seconden slechts 27 % van de totale spreekduur is, ongeveer 2 uur van de 7 uur.

6.2. vrouwelijke politici met meer dan een soundbite, per partij, per zender

Aantallen

TV1 VTM
CD&V 1 = 50% 1 = 50% 2 = 17%
SPa 1 = 50% 1 = 50% 2 = 17%
Spirit 1 = 100% 1 = 8%
VLD 1 = 50% 1 = 50% 2 = 17%
VB 1 = 100% 1 = 8%
Groen ! 2 = 50% 2 = 50% 4 = 33%
6 = 50% 6 = 50% 12

De 4 politici die nooit iets langer zegden dan 35 seconden waren inderdaad vrouwen.

Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 02:13 = 75% 00:45 = 25% 02:59 = 14%
SPa 01:37 = 50% 01:39 = 50% 03:16 = 15%
Spirit 01:46 = 100% 01:46 = 8%
VLD 01:45 = 58% 01:17 = 42% 03:02 = 14%
VB 00:35 = 100% 00:35 = 3%
Groen ! 03:46 = 36% 06:35 = 64% 10:22 = 47%
11:10 = 51% 10:53 = 49% 22:03

Gemiddelde Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 00:44 00:45 00:44
SPa 00:48 00:49 00:49
Spirit 00:53 00:53
VLD 00:52 00:38 00:45
VB 00:35 00:35
Groen ! 00:45 00:43 00:44
00:47 00:43 00:45

En wie spreekt er het kortst ? Inderdaad, de vrouwen.

6.3. mannelijke politici met meer dan een soundbite, per partij, per zender

Aantallen

TV1 VTM
CD&V 3 = 43% 4 = 57% 7 = 18%
NVA 2 = 100% 2 = 5%
SPa 4 = 50% 4 = 50% 8 = 21%
Sirit 1 = 50% 1 = 50% 2 = 5%
VLD 6 = 60% 4 = 40% 10 = 26%
Vivant 1 = 100% 1 = 3%
VB 5 = 63% 3 = 38% 8 = 21%
Groen ! 1 = 100% 1 = 3%
22 = 56% 17 = 44% 39

Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 08:45 = 54% 07:20 = 46% 16:06 = 18%
NVA 01:22 = 100% 01:22 = 1%
SPa 17:05 = 62% 10:18 = 38% 27:23 = 30%
Spirit 01:21 = 31% 02:58 = 69% 04:19 = 5%
VLD 16:15 = 64% 09:02 = 36% 25:17 = 28%
Vivant 00:41 = 100% 00:41 = 1%
VB 07:48 = 50% 07:52 = 50% 15:41 = 17%
Groen ! 00:48 = 100% 00:48 = 1%
53:28 = 58% 38:13 = 42% 1h31:42

Gemiddelde Spreektijd (sec)

TV1 VTM
CD&V 00:43 00:40 00:42
NVA 00:41 00:41
SPa 00:51 00:44 00:48
Spirit 00:40 00:59 00:51
VLD 00:46 00:49 00:47
Vivant 00:41 00:41
VB 00:46 00:42 00:44
Groen ! 00:48 00:48
00:47 00:44 00:46

7. Journalisten

7.1. journalisten per zender

De 29 optredens zijn verdeeld over 8 personen, 4 bij VTM en 4 bij VRT.

De gemiddelde spreektijd per interventie is 7 seconden; een interventie van de journalist duurt langer bij TV1 dan bij VTM.

Aantallen

TV1 10 = 34%
VTM 19 = 66%
29 = 100%

Spreektijd (sec)

TV1 1h52:18 = 53%
VTM 1h38:07 = 47%
3h30:25 = 100%

Gemiddelde Spreektijd (sec)

TV1 00:09
VTM 00:05
00:07

7.2. journalisten (m/v) per zender

Aantallen

V M
TV1 2 = 20% 8 = 80% 10 = 34%
VTM 4 = 21% 15 = 79% 19 = 66%
6 = 21% 23 = 79% 29

Spreektijd (sec)

V M
TV1 09:42 = 9% 1h42:35 = 91% 1h52:18 = 53%
VTM 35:27 = 36% 1h02:40 = 64% 1h38:07 = 47%
45:09 = 21% 2h45:15 = 79% 3h30:25

Gemiddelde Spreektijd (sec)

V M
TV1 00:10 00:08 00:09
VTM 00:07 00:05 00:05
00:08 00:06 00:07